حساب و کتاب

حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی عبارت است از رسیدگی و ارزیابی کلیه فعالیتهای سازمان مورد رسیدگی اعم از مالی و غیرمالی در قالب اهداف، قوانین و مقررات و معیارها و موازین حسابداری و حسابرسی، این نوع از حسابرسی به مدیریت سازمان کمک می کند تا نقاط ضعف و قدرت سیستم را شناسایی نموده و به موقع بتواند نسبت به اخذ تصمیم مدیریتی برای افزایش کارآیی و بهره وری و همچنین در جهت حداکثر نمودن سود و حداقل نمودن زیان اقدام نماید.

سیستم حسابرسی داخلی برای قضاوت درباره عملکرد هر واحد از سازمان ضروری است. (عملکردی که با اهداف از پیش تعیین شده برای آن سازمان طراحی می گردد و مدیریت سازمان را در پیشگیری از انحراف عملکرد یاری می نماید.)

عضویت ها

عضو انجمن حسابداری ایران (عضویت حقوقی) - عضو انجمن حسابداران خبره ایران (عضویت حقیقی) - عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران (عضویت حقیقی)
مشاور مالی و مالیاتی سندیکای شرکتهای ساختمانی (با بیش از 700 عضو)

لینک های مرتبط

شما اینجا هستید: خانه خدمات ما حسابرسی و اطمینان بخشی حسابرسی داخلی